Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là gì? Khi đầu tư cần lưu ý gì?

Chứng khoán Cổ phiếu - Trái phiếu

Cổ phiếu được chia thành nhiều loại: cổ phiếu thường, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi… Vậy Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là gì? Khi đầu tư cần lưu ý gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên.

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là gì?

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là gì? Khi đầu tư cần lưu ý gì?

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là một loại của cổ phiếu ưu đãi. Theo đó, cổ phiếu ưu đãi cổ tức loại là cổ phiếu được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông; hoặc mức ổn định hàng năm. Trong đó, cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng.

Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Còn mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng sẽ được ghi trên cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

Đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Có thể nói rằng, cổ phiếu ưu đãi cổ tức là loại cổ phiếu thể hiện được rõ cả tính chất ưu đãi về giá trị thanh toán và thời điểm thanh toán. Cụ thể như sau:

Tính chất ưu đãi về giá trị thanh toán được thể hiện qua mức cổ tức chia cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức; có thể cao hơn mức cổ tức của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi phổ thông.

Đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Tuy nhiên đó chỉ là về lý thuyết; trên thực tế điều này không phải lúc nào cũng đúng. Vẫn có những trường hợp; mức cổ tức cố định hàng năm có thể thấp hơn mức cổ tức chia cho cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông.

Bên cạnh đó, cổ tức cố định hàng năm lại không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Điều này đồng nghĩa với việc, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức được thanh toán trước so với cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông. Đây chính là tính chất ưu đãi về thời điểm thanh toán.

Đối với cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông; việc thanh toán cổ tức cổ phiếu phổ thông phải thỏa mãn các điều kiện cụ thể; phụ thuộc rất nhiều vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Quyền hạn của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Quyền hạn của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức

  • Một là, cổ đông được nhận cổ tức với mức theo quy định.
  • Hai là, trường hợp công ty bị phá sản hoặc giải thể, trái chủ… Thì cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tích sẽ là người được nhận thanh toán trước cổ đông phổ thông; và sau các khoản nợ (bao gồm những người sở hữu trái phiếu). Cổ đông ưu đãi cổ tức có thể được hoàn lại phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty.
  • Ba là, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức cũng có các quyền tương tự như cổ đông phổ thông; tuy nhiên họ không có quyền biểu quyết; dự họp Đại hội cổ đông; đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Một số lưu ý

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức có chuyển đổi được không?

Câu trả lời là có. Theo quy định, cổ phiếu ưu đãi cổ tức nói riêng; và cổ phiếu ưu đãi nói chung đều có thể chuyển đang sang cổ phiếu phổ thông theo nghị quyết Đại hội cổ đông. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu phổ thông không thể chuyển đổi sang cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức có chuyển nhượng được không?

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần; trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền biểu quyết không?

Giống với cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi hoàn lại; thì cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết; dự họp Đại hội cổ đông, bầu cử vào Hội đồng quan trị, Ban kiểm soát công ty.

Ai là người được quyền mua cổ phiếu ưu đãi cổ tức?

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 thì “Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định”.

Vì vậy không phải ai cũng có thể mua được cổ phiếu ưu đãi cổ tức. Tùy vào điều lệ của công ty quy định và quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ có đối tượng cụ thể được quyền mua để tránh trường hợp gây thiệt hại cho các cổ đông khác trong công ty.

Nguồn: thebank.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *