Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Có mấy loại trái phiếu doanh nghiệp?

Chứng khoán Cổ phiếu - Trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Gồm những loại trái phiếu nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên.

Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Đây là một dạng trái phiếu có hình thức phát hành khá giống với các loại trái phiếu chính phủ; mà bạn đã từng nghe qua. Với chức năng công nhận nghĩa vụ nợ của một người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu một khoản tiền cụ thể. Đây được coi là một hình thức huy động vốn; thường được áp dụng bởi các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Có sự ràng buộc về mặt pháp lý rất cao.

Đặc điểm

  • Người phát hành là các doanh nghiệp.
  • Người mua trái phiếu là người cho các doanh nghiệp tiến hành vay tiền; và là chủ nợ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu.
  • Người mua trái phiếu khác hoàn toàn với người sở hữu cổ phiếu của một doanh nghiệp.
  • Thu nhập từ trái phiếu là tiền lãi, khoản thu cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp.
  • Trái phiếu là khoản nợ bắt buộc phải thanh toán; do đó các doanh nghiệp muốn giải thể hoặc tuyên bố phá sản phải hoàn tất các khoản nợ này theo quy định của pháp luật.
  • Trái phiếu mang tính ổn định; và độ rủi ro không quá lớn nhưng lại không có quyền điều hành và kiểm soát công ty như cổ phiếu.

Các loại trái phiếu doanh nghiệp hiện nay

Trái phiếu có lãi suất cố định là loại trái phiếu mà lợi tức được xác định; theo một tỷ lệ phần trăm (%) cố định tính theo mệnh giá.

Trái phiếu có lãi suất biến đổi (lãi suất thả nổi) là loại trái phiếu mà lợi tức được trả trong các kỳ có sự khác nhau; và được tính theo một lãi suất có sự biến đổi theo một lãi suất tham chiếu.

Trái phiếu vô danh là loại trái phiếu không ghi tên của người mua; và trong sổ sách của người phát hành. Trái chủ là người được hưởng quyền lợi.

Trái phiếu ghi danh là loại trái phiếu có ghi tên của người mua; và trong sổ sách của người phát hành

Trái phiếu có thể chuyển đổi là loại trái phiếu của công ty cổ phần; mà trái chủ được quyền chuyển sang cổ phiếu của công ty đó. Việc này được quy định cụ thể về thời gian và tỷ lệ khi mua trái phiếu.

Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu là loại trái phiếu có kèm theo phiếu cho phép trái chủ được quyền mua một số lượng nhất định cổ phiếu của công ty.

Trái phiếu bảo đảm là loại trái phiếu mà người phát hành dùng một tài sản có giá trị làm vật đảm bảo cho việc phát hành. Khi nhà phát hành mất khả năng thanh toán; thì trái chủ có quyền thu và bán tài sản đó để thu hồi lại số tiền người phát hành còn nợ. Trái phiếu bảo đảm thường bao gồm một số loại chủ yếu sau:

  • Trái phiếu bảo đảm bằng chứng khoán ký quỹ là loại trái phiếu được bảo đảm bằng việc người phát hành; thường là đem ký quỹ số chứng khoán dễ chuyển nhượng mà mình sở hữu để làm tài sản bảo đảm.
  • Trái phiếu không bảo đảm là loại trái phiếu phát hành không có tài sản làm vật bảo đảm; mà chỉ bảo đảm bằng uy tín của người phát hành

Nguồn: hoangnam.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *